docker一键安装shadowsocks+kcptun

 1. 准备:一台海外Linux VPS(推荐Ubuntu18及以上),一个ssh连接工具。

  • 安装docker:wget -qO- https://get.docker.com/ | sh
  • 运行ss+kcp:
   1
   2
   3
   docker run -t -i --rm --network=host \
   -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
   lushunming/kcpss:3.0.0 bootstrap
   ,运行后会打印出连接URL和二维码链接
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  Current container: 2de5d0362e16ef4b134e471ec9ce7ecf47624496e5d92a4c404aaf669108d2d4
  Current image: yaleh/kcp-shadowsocks-server:runit
  Network interface: wlp58s0
  Host name: 172.18.0.25
  Exported Shadowsocks port: 15858
  Exported KCPTUN port: 9974
  Password: ohHoh4bi

  docker run -d --restart=always --name ss-15858-kcp-9974 -e SS_PASSWORD=ohHoh4bi -e SS_METHOD=aes-256-cfb -e KCPTUN_MODE=normal -e KCPTUN_PASSWORD=ohHoh4bi -e KCPTUN_SNDWND=256 -e KCPTUN_RCVWND=256 -e SS_LINK=ss://YWVzLTI1Ni1jZmI6b2hIb2g0YmlAMTcyLjE4LjAuMjU6MTU4NTg=#SS:172.18.0.25:15858 -e KCPTUN_SS_LINK=ss://YWVzLTI1Ni1jZmI6b2hIb2g0Ymk=@172.18.0.25:9974?plugin=kcptun%3Bmode%3Dnormal%3Brcvwnd%3D256%3Bsndwnd%3D256%3Bkey%3DohHoh4bi%3Bmtu%3D1350#KCP_SS%3A172.18.0.25%3A9974 -p 15858:8338/tcp -p 9974:41111/udp yaleh/kcp-shadowsocks-server:runit

  Worker container: 29d1d7206b99a809520792382a99ee350b2b8030e4bdf5566577e017e1dd8a5e
  Worker container name: ss-15858-kcp-9974

  ----

  Shadowsocks link: ss://YWVzLTI1Ni1jZmI6b2hIb2g0YmlAMTcyLjE4LjAuMjU6MTU4NTg=#SS:172.18.0.25:15858

  QR code: https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=300x300&data=ss%3A//YWVzLTI1Ni1jZmI6b2hIb2g0YmlAMTcyLjE4LjAuMjU6MTU4NTg%3D%23SS%3A172.18.0.25%3A15858

  ----

  KCPTUN SS link (for Android and Windows clients): ss://YWVzLTI1Ni1jZmI6b2hIb2g0Ymk=@172.18.0.25:9974?plugin=kcptun%3Bmode%3Dnormal%3Brcvwnd%3D256%3Bsndwnd%3D256%3Bkey%3DohHoh4bi%3Bmtu%3D1350#KCP_SS%3A172.18.0.25%3A9974

  QR code: https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=300x300&data=ss%3A//YWVzLTI1Ni1jZmI6b2hIb2g0Ymk%3D%40172.18.0.25%3A9974%3Fplugin%3Dkcptun%253Bmode%253Dnormal%253Brcvwnd%253D256%253Bsndwnd%253D256%253Bkey%253DohHoh4bi%253Bmtu%253D1350%23KCP_SS%253A172.18.0.25%253A9974
  • 安装bbr加速
  1
  wget --no-check-certificate -O tcp.sh https://raw.githubusercontent.com/Mufeiss/Linux-NetSpeed/master/tcp.sh && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh

  ,到此就可以使用了。

 2. 最后推荐两个我用的vps ,便宜流量足,一年一两百以内的价格,满足查资料看看油管的需求。